welcome to our website
Current Issue
Pre-publication
Forthcoming
[Chen Qifei1, Pan Maoqi1, Wang Jingjing2 and Wang Lei3]
2021 02 [Abstract]()
[Huang Can1 and Jiang Qingshan2]
2021 02 [Abstract]()
[Sun Yuting1, Du Zaichao2, Zhao Guochang3 and Zhao Liqiu4]
2021 02 [Abstract]()
[Zhao Lindan and Liang Qi]
2021 02 [Abstract]()
Periodical information
Information
Sponsors
Nankai University
Editing & Publishing
Edited and Published by editorial department of Nankai Economic Studies
Address
Weijin Road No.94,Tianjin,China
Editor
Li Kunwang
Office Phone
022-23508250
E-mail:
nkes-editor@nankai.edu.cn
CSSN
ISSN 1001-4691
CN 12-1028/F